Każdy podmiot prowadząc działalność gospodarczą powinien liczyć się z ryzykiem, że swoim działaniem lub zaniechaniem może wyrządzić szkodę osobie trzeciej. Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczony chroni własny majątek przed uszczerbkiem wynikającym z konieczności naprawienia wyrządzonej osobie trzeciej szkody.

W powyższym zakresie oferujemy:

  1.  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  2.  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  3.  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych
  4.  obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej