Ubezpieczenie D&O

 

chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej, a także spółkę przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Ubezpieczenie to pokrywa straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Ważnym elementem przedmiotowego ubezpieczenia jest także pokrywanie przez Ubezpieczyciela dodatkowych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem.

 

Produkt kierowany jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (jako ubezpieczonych).

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06